PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÝCH STRÁNOK PLATNÉ OD 14.9.2021

Úvodné ustanovenia

Tieto podmienky upravujú používanie internetových stránok s doménou https://www.miropinte.sk (ďalej len „Stránka“) tretími osobami (ďalej len „Podmienky“).

Prevádzkovateľom Stránok je spoločnosť AUREAL BA s. r. o., Sídlo: Fadruszova 9, Bratislava 841 04, IČO: 50 817 817, Spoločnosť zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  119331/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
Podmienky vydáva, mení a dopĺňa výlučne Prevádzkovateľ alebo Broker Consulting, a.s. Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré sa prihlasujú na Stránky a používajú ich (ďalej len „Používateľ“). Používaním Stránok Používateľ potvrdzuje, že sa s Podmienkami oboznámil, súhlasí s Podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a Používateľom sa riadia znením Podmienok platných ku dňu vzniku takýchto vzťahov, ak nie je uvedené alebo dohodnuté inak. S výnimkou Podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na Stránkach povahu právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené alebo dohodnuté inak.

Stránky sú určené pre Používateľov, ktorí majú sídlo alebo pobyt v Slovenskej republike, bez ohľadu na skutočnosť, že sú alebo môžu byť dostupné aj pre iné osoby. Stránky sú určené pre Používateľov výlučne na ich osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný. Akékoľvek iné použitie Stránok (celku, aj ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu súhlasu Prevádzkovateľa.

Prístup na Stránky a ich používanie je bezplatné.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, doplniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu Stránok.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo komukoľvek odmietnuť alebo obmedziť prístup na Stránky, a to bez udania dôvodu.

Použitie Stránok v rozpore s týmito Podmienkami je neoprávneným zásahom do práv Prevádzkovateľa a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých údaje, diela a iné nehmotné statky sú súčasťou obsahu Stránok.

Používanie Stránok alebo ich častí pre inú než osobnú potrebu, najmä ich ďalšie používanie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravy či ďalšieho rozmnožovania je zakázané.
Akékoľvek zásahy do technického charakteru alebo obsahu Stránok Používateľmi sú zakázané.

Prevádzkovateľ osobitne upozorňuje, že obsah Stránok nie je určený k používaniu a/alebo na distribúciu akoukoľvek osobu, ktorá má sídlo, pobyt alebo je rezidentom akéhokoľvek štátu alebo ktorá podlieha akejkoľvek jurisdikcii, kde by bolo toto používanie v rozpore s právnymi predpismi, prípadne by podliehalo súhlasu príslušného orgánu alebo inej oprávnenej osoby alebo kde by k tvorbe, prevádzkovaniu a/alebo distribúcii obsahu Stránok alebo akejkoľvek ich časti bolo vyžadované povolenie, registrácia alebo splnenie akejkoľvek inej podmienky.

Autorské práva a ochranné známky

Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“) osobou oprávnenou vykonávať všetky majetkové práva k Stránkam, predovšetkým šíriť obsah Stránok a udeľovať súhlas na ich použitie.
Prevádzkovateľovi prináležia všetky autorské práva k obsahu Stránok , ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na Stránkach, vrátane textu, dizajnu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých zobrazení na Stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na Stránkach alebo má k využitiu obsahu potrebný súhlas autora.

Obsah Stránok

Obsah Stránok má informatívny, avšak nezáväzný, charakter.
Obsah Stránok bol získaný zo zdrojov, ktoré Prevádzkovateľ považuje za spoľahlivé.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu Stránok.
Obsah Stránok je priebežne aktualizovaný a upravovaný. Informácie, údaje, názory, stanoviská uverejnené na Stránkach musia byť posudzované vo vzťahu k okamihu ich prvotného uverejnenia na Stránkach.

Online aplikácie pre uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančnej služby na diaľku

Prevádzkovateľ ako súčasť Stránok sprístupňuje pre Používateľov aplikáciu resp. aplikácie ktorá Používateľovi umožňuje na základe vyplnenia a odoslania údajov v príslušnom elektronickom formulári alebo formulároch porovnanie vybraných produktov finančných inštitúcií alebo niektorých ich parametrov („Online aplikácia“). Prevádzkovateľ má autorské alebo iné práva k sprístupňovaniu Online aplikácií. Aplikácie porovnávajú produkty na základe informácií poskytnutých Prevádzkovateľovi jednotlivými finančnými inštitúciami a výlučne s objektívne merateľných faktov a predpokladov, ako sú predovšetkým výška poistného krytia, poistného a spoluúčasti.

Prevádzkovateľ zverejňuje o poskytovaných produktoch finančných inštitúcií konkrétne dáta a informácie na Stránkach alebo sa tieto dáta a informácie vygenerujú po vyplnení údajov v príslušnej Online aplikácii. Prevádzkovateľ vynakladá maximálne úsilie na včasnú aktualizáciu všetkých informácií a dát uvedených na Stránkach alebo generovaných Online aplikáciou, s prihliadnutím na časové a technické možnosti ich aktualizácie. Zverejnenie a aktualizácia jednotlivých informácií a dát týkajúcich sa konkrétnych produktov finančných inštitúcií sú spravidla priamo závislé od ich oznámenia finančnou inštitúciou Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za zmenu zmluvných podmienok alebo sadzieb, o ktorých finančná inštitúcia Prevádzkovateľa včas a riadne neinformovala a ktoré nemohli byť vzhľadom na technické a časové možnosti zmenené, nahradené alebo doplnené na Stránkach resp. Online aplikáciách.

Zmluva na diaľku

Používateľ má možnosť využiť Online aplikáciu na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie. V prípade využitia uvedenej možnosti bude Používateľovi ako tzv. potenciálnemu klientovi na základe vyplnenia a odoslania údajov v príslušnom elektronickom formulári alebo formulároch, vygenerovania informácií o produktoch finančných inštitúcií a ich podmienok a následného výberu konkrétneho produktu finančnej inštitúcie Používateľom – potenciálnym klientom, doručený elektronicky návrh na uzavretie konkrétnej zmluvy o poskytnutí finančnej služby, a to vrátane všeobecných obchodných alebo poistných podmienok a/alebo iných dokumentov s ňou súvisiacich a spätých. Návrh zmluvy o poskytnutí finančnej služby je návrhom na uzatvorenie zmluvy s finančnou inštitúciou, a nie s Prevádzkovateľom Stránok.

Používateľ, ktorý má záujem uzatvoriť zmluvu na diaľku prostredníctvom Online aplikácie je povinný podrobne sa oboznámiť s podmienkami ponuky na poskytnutie finančnej služby, vrátane preštudovania návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej služby a všetkých dokumentov, ktoré sú súčasťou ponuky alebo návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej služby a sprostredkovaní finančnej služby na diaľku. Používateľ môže požiadať Prevádzkovateľa Stránok resp. finančnú inštitúciu o vysvetlenie podmienok či možných následkov poskytnutia finančnej služby. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za výsledok alebo následok využívania finančnej služby sprostredkovanej pomocou Online aplikácie.

V zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“), všeobecných obchodných alebo poistných podmienok a/ alebo iných zmluvných dojednaní príslušnej finančnej inštitúcie sa zmluva o poskytnutí finančnej služby stáva platne uzatvorenou a účinnou až okamihom zaplatenia a pripísania poistného na bankový účet príslušnej finančnej inštitúcie. Ak platba poistného nie je zaplatená a pripísaná na účet príslušnej finančnej inštitúcie v lehote podľa návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy odo dňa doručenia návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej služby
Používateľovi, stáva sa návrh zmluvy na poskytnutie finančnej služby neplatným.

V prípade, ak je to nevyhnutné na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, predovšetkým v prípade havarijného poistenia a niektorých doplnkových poistení alebo poistenia majetku Používateľ je povinný Prevádzkovateľovi alebo Prevádzkovateľom poverenému spolupracovníkovi alebo partnerovi poskytnúť potrebnú súčinnosť na zistenie stavu veci (napr. obhliadka veci).
Pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby, t.j. zaplatením poistného je Používateľ povinný si doručený návrh zmluvy o poskytnutí finančnej služby, vrátane obchodných alebo poistných podmienok a iných príslušných dokumentov pozorne prečítať a overiť a skontrolovať si všetky údaje v nich obsiahnuté.

Ak je v ponuke na poskytnutie finančnej služby alebo v zmluve o poskytnutí finančnej služby nesprávne uvedená sadzba alebo iný údaj, Prevádzkovateľ alebo finančná inštitúcia si vyhradzuje právo o takejto skutočnosti Používateľa informovať a žiadať úpravu sadzby resp. iného údaju na správnu hodnotu podľa príslušného sadzobníka finančnej inštitúcie. Ak Používateľ nebude s úpravou/zmenou súhlasiť, bude Prevádzkovateľ alebo finančná inštitúcia postupovať v súlade so zmluvnými podmienkami a právnym poriadkom Slovenskej republiky, vrátane možnosti odvolania
ponuky alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

Zrušenie zmluvy na diaľku

Používateľ je oprávnený požiadať o zrušenie návrhu zmluvy na diaľku do okamihu jeho prijatia, a to telefonicky 00421 2 2085 0030 alebo e-mailom na e-mailovú adresu: online.poistenie@bcas.sk.

Používateľ je oprávnený v súlade so zmluvou o poskytnutí finančnej služby, na ňu nadväzujúcimi všeobecnými obchodnými alebo poistnými podmienkami finančnej inštitúcie alebo a/alebo akýmikoľvek inými platnými dojednaniami a v súlade so zákonom č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane spotrebiteľa“), Občianskym zákonníkom a inými príslušnými právnymi predpismi od zmluvy o poskytnutí finančnej služby odstúpiť. Podmienky odstúpenia od zmluvy na diaľku sú uvedené predovšetkým v §5 zákona o ochrane spotrebiteľa. Spôsob stanovenia odplaty za finančnú službu poskytnutú pred odstúpením zmluvy na diaľku je stanovený v §6 zákona o ochrane spotrebiteľa.
Používateľ je povinný oboznámiť sa s podmienkami odstúpenia od zmluvy o poskytnutí finančnej služby pred jej uzatvorením a znáša všetky následky porušenia tejto povinnosti.

Platba

Ak nie je inde vyslovene uvedené inak, Používateľ neuhrádza Prevádzkovateľovi žiadne platby alebo iné finančné plnenia týkajúce sa sprostredkovania finančnej služby, ako ani žiadne platby, poistné alebo iné finančné plnenia založené a vyplývajúce z príslušnej zmluvy o poskytnutí finančnej služby.
Všetky platby, poistné alebo akékoľvek iné dohodnuté finančné plnenia je Používateľ povinný uhrádzať v súlade so zmluvou o poskytnutí finančnej služby presne určenému subjektu, spravidla finančnej inštitúcii, s ktorou zmluvu o poskytnutí finančnej služby uzatvoril na základe finančného sprostredkovania Prevádzkovateľom prostredníctvom Online aplikácie.

Žiaden zamestnanec ani spolupracovník Prevádzkovateľa nie je oprávnený prijať od Používateľa peňažné platby alebo iné finančné plnenia týkajúce sa sprostredkovania finančnej služby alebo akékoľvek platby alebo iné finančné plnenia založené a vyplývajúce z príslušnej zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

Klientské konto a doplnkové údaje

Prevádzkovateľ môže v niektorých prípadoch na vykonávanie finančného sprostredkovania, a to predovšetkým na kalkuláciu poistného, zabezpečenie predloženia ponuky na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzatvorenie tejto zmluvy, poskytnutie iných finančných služieb a vedenie záznamov o sprostredkovaní finančných služieb potrebovať od Používateľa ďalšie osobné údaje, a to v rozsahu: číslo bankového účtu, VIN, evidenčné číslo vozidla, číslo osvedčenia o evidencii vozidla, ako aj v rozsahu ďalších údajov ktoré Používateľ poskytne Prevádzkovateľovi predovšetkým odoslaním/potvrdením elektronického formulára nachádzajúceho sa Stránkach alebo odoslaním emailu. Takéto osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva výlučne na základe súhlasu dotknutej osoby.
Niektoré elektronické formuláre na Stránkach (napr. on-line poistná kalkulačka) obsahujú možnosť zapamätania si vyplnených údajov. V prípade, že si Používateľ vyberie túto možnosť, osobné údaje sa automaticky spracúvajú v informačnom systéme Prevádzkovateľa.

V prípade zriadenia tzv. klientskeho konta sa v informačnom systéme Prevádzkovateľa automaticky spracúvajú všetky osobné údaje, ktoré Používateľ poskytol po prihlásení sa do svojho klientskeho konta na základe prístupových údajov alebo prostredníctvom formulára nachádzajúceho sa na Stránkach.

Používateľ vyplnením a odoslaním elektronického formulára v Online aplikácii alebo iného formulára nachádzajúceho sa na Stránkach ako aj zriadením klientskeho konta vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré dobrovoľne a sám vyplní a poskytne Prevádzkovateľovi, a to na účely spracúvania uvedené v týchto Podmienkach po dobu nevyhnutnú na ich spracovávanie, ak takýto súhlas neposkytol inak. Uvedené platí aj v prípade, že údaje vo formulároch resp. na Stránkach vyplní Používateľ prostredníctvom tretej osoby.

Vylúčenie zodpovednosti a záruk

Prevádzkovateľ neposkytuje Používateľom Stránky žiadne záruky.
Každý Používateľ používa Stránky na vlastné riziko a zodpovednosť.
Stránky môžu obsahovať technické a tlačové chyby, údaje môžu byť vytvorené v chybných súboroch a formátoch, za ktoré Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu Stránok. V súvislosti s obsahom Stránok Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu záruku, najmä neposkytuje záruku vlastníckeho práva, ich uplatnenia na obchodný účel alebo vhodnosti na iný účel či nenapadnuteľnosti počítačovým vírusom alebo iným škodlivým procesom.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame, osobitné, súvisiace alebo následné škody, straty a výdavky, vzniknuté v súvislosti s pripojením sa a používaním Stránok ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti Stránok, nemožnosti ich použitia alebo v súvislosti s akoukoľvek ich poruchou, chybou, vynechaním, prerušením, zdržaním v prevádzke alebo pri prenose, napadnutí počítačovým vírusom alebo iným zlyhaním.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za zlyhanie či nemožnosť pripojenia sa k Stránkam.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za nemožnosť využívania obsahu Stránok.

Prevádzkovateľ nezodpovedá ani neručí za záväzky tretích osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy, inzercie či inak uvedené na Stránkach. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť, obsah a formu cudzích internetových stránok, ktoré sú dostupné prostredníctvom Stránok. Prevádzkovateľ neprešetruje, neoveruje ani nemonitoruje obsah takýchto cudzích internetových stránok.
Prevádzkovateľ nie je ani sa nestane účastníkom žiadnych právnych vzťahov, ktoré Používateľ vytvorí s takýmito tretími osobami.

Odkazy na Stránky a pripojenie sa na Stránky prostredníctvom iných internetových stránok Všetky odkazy na Stránky (internetové prepojenia) musia byť vopred písomne odsúhlasené Prevádzkovateľom, okrem prípadov, keď Prevádzkovateľ alebo Broker Consulting, a.s. odsúhlasila odkazy, v ktorých odkazom aktivovaný odkaz a stránky nemôžu (1) vytvárať rámce okolo žiadnej stránky na tejto webovej stránke alebo používať iné techniky, ktoré by nejakým spôsobom menili vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad obsahu tejto stránky, (2) nesprávne opísať váš vzťah s Prevádzkovateľom alebo so spoločnosťou Broker Consulting, a.s. , (3) tvrdiť, že Prevádzkovateľ alebo Broker Consulting, a.s. schvaľuje a súhlasí s vami, obsahom vašich stránok alebo ponukami vašich služieb a produktov a (4) prezentovať nesprávne alebo zavádzajúce dojmy o Prevádzkovateľovi alebo spoločnosti Broker Consulting, a.s. alebo inak poškodiť dobré meno alebo ochranné známky Prevádzkovateľa alebo spoločnosti Broker Consulting, a.s.

Podmienkou pre udelenie súhlasu s odkazom na Stránky je súhlas prevádzkovateľa cudzej internetovej stránky, že Prevádzkovateľ môže kedykoľvek, na základe svojho vlastného uváženia, zrušiť oprávnenie na odkazovanie na Stránky spolu so záväzkom prevádzkovateľa cudzej internetovej stránky okamžite odstrániť všetky internetové odkazy na Stránky a ochrannú známku Prevádzkovateľa bezodkladne po zrušení súhlasu Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah cudzích internetových stránok, z ktorých je možné pripojenie sa na Stránky, ani za záväzky tretích osôb, ktoré ponúkajú, poskytujú alebo sprostredkovávajú služby prostredníctvom cudzích internetových stránok.

Preklady

Text na Stránkach môže byť v niektorých prípadoch dostupný v inom ako slovenskom jazyku. Text môže byť preložený prekladateľom alebo iba softvérom počítača bez ľudského zásahu alebo kontroly. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť alebo úplnosť takéhoto prekladu, ani neposkytuje žiadnu záruku na preklady cudzojazyčných textov bez ohľadu na to, či preklad bol urobený prekladateľom alebo automaticky vygenerovaný počítačom. Dodatočné informácie nájdete v nasledujúcom texte.

Upozornenie pre právnické osoby

Pokiaľ sa pre určitú službu ako Používateľ registruje právnická osoba, môže tak urobiť len prostredníctvom osoby, ktorá je k tomuto oprávnená v súlade s jej internými predpismi.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu alebo ujmu vzniknutú tretím osobám v súvislosti s tým, že registráciu právnickej osoby uskutoční neoprávnený subjekt.

Ochrana osobných údajov

Používanie neverejnej časti Stránok a využívanie určitých služby Stránok (napr. Online aplikácií) je podmienené registráciou Používateľa a zadaní užívateľského mena a hesla (ďalej len „Registrovaný prístup“). Registrácia Používateľa je bezplatná. Prístupové údaje ku klientskemu kontu sú Používateľovi posielané na ním vopred zadanú e-mailovú adresu.

Pri registrácii Užívatelia poskytnú Prevádzkovateľovi údaje, ktoré majú povahu osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EÚ“).
Prevádzkovateľ Stránok si je vedomý práv a povinností dotknutých osôb, ktoré sú stanovené Nariadením EP a rešpektuje záujem Používateľov o ochranu osobných údajov. Používateľ je povinný svoje prístupové údaje starostlivo chrániť a zabezpečiť ich pred akýmkoľvek zneužitím, inak zodpovedá za akékoľvek škody a následky tým vzniknuté.

Používateľ pri registrácii na Stránkach svoje osobné údaje poskytuje Prevádzkovateľovi dobrovoľne.
Používateľ pri registrácii poskytuje údaj o kontakte pre elektronickú poštu (e-mail).

Používateľ požadujúci osobnú konzultáciu a účastníci poskytuje pri registrácii údaj o mene a priezvisku, kontakt pre elektronickú poštu (e-mail), číslo mobilného telefónu a adresu (ďalej len „Údaje“). Prevádzkovateľ je oprávnený evidovať Údaje zadané Používateľom pri registrácii.
Za účelom poskytnutia ďalších služieb finančného sprostredkovania môže Prevádzkovateľ umožniť Používateľovi po uzatvorení prvej zmluvy o poskytnutí finančnej služby na Stránkach automaticky vytvoriť klientske konto Používateľa, ktorého účelom je uchovanie už poskytnutých informácií a údajov o Používateľovi a uchovanie predtým uzavretých zmlúv o poskytnutí finančnej služby a všetkých s tým súvisiacich dokumentov. Užívateľ si môže zriadiť klientske konto aj pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak je takáto služba na Stránkach Prevádzkovateľa dostupná.

Spracovanie osobných údajov

Pokiaľ pri používaní Stránok Broker Consulting poskytne Používateľ Broker Consulting, a.s. Údaje, nebude Broker Consulting, a.s. tieto Údaje spracovávať mimo účel vyplývajúci z charakteru poskytovanej služby a nad rámec stanovený v týchto Podmienkach, najmä Údaje nebude odovzdávať bez súhlasu Používateľa ďalšej osobe s výnimkou prípadov stanovených týmito Podmienkami, právnymi predpismi alebo s výslovným súhlasom Používateľa.

Poskytnutím osobných údajov Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov podľa Nariadenia EÚ v prípade, ak bola uzatvorená zmluva o poskytnutí finančnej služby na účely plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa, pre archivačné a analytické účely Prevádzkovateľa, najmä pre hodnotenie kvality služieb a spokojnosti Používateľov, pre optimalizáciu poskytovania a obsahu služieb, pre identifikáciu využitých služieb, pre marketingovoobchodné účely Prevádzkovateľa a) pre účely informovania a zasielania ponuky ďalších služieb zo strany Prevádzkovateľa a jeho obchodných partnerov, najmä zasielania objednaného spravodajstva a nastavenia personalizovanej Stránky.

Používateľ súhlasí s tým, aby ním poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ poskytol subjektom, ktoré sú voči Prevádzkovateľovi v právnom postavení prepojených osôb, podriadenými finančným agentom vykonávajúcim činnosť pre Prevádzkovateľa a ostatným zmluvným partnerom Prevádzkovateľa, ktorí sú zverejnení na Stránkach.

Vaše práva

Používateľ má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:
a) identifikačné údaje a kontaktné údaje Broker Consulting, a.s.
b) kontaktné údaje zodpovednej osoby ,
c) účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny
základ spracúvania osobných údajov ,
d) účely spracúvania osobných údajov: uzatváranie, evidencia a správa zmlúv,
starostlivosť o klienta, likvidácia poistných udalostí, postupovanie pokynov,
vybavovanie sťažností, reporting, štatistické spracovanie a ďalšie procesy súvisiace
s finančným sprostredkovaním,
e) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu (banky, poisťovne),
f) prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretej krajiny a
medzinárodnej organizácii, identifikácia tretej krajiny a medzinárodnej organizácie,
g) doba uchovávania osobných údajov (min. 1 rok a max. 10 rokov od podpísania
zmluvy)
h) klient má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom
týkajúcich sa jej osoby,
i) klient má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
j) klient má právo namietať spracúvanie osobných údajov,
k) klient má právo na prenosnosť osobných údajov,
l) klient má právo na opravu osobných údajov,
m) klient má právo na vymazanie osobných údajov,
n) klient má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
o) klient má právo podať návrh na začatie konania a právo podať sťažnosť dozornému
orgánu,
p) klient je informovaný o tom, že poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá
je potrebná na uzavretie zmluvy, ako aj o tom, že je dotknutá osoba povinná
poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných
údajov.

Právo namietať

Používateľ má právo na základe písomnej žiadosti u Prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu osobných údajov.

Používateľ má v zákonom definovaných prípadoch právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Používateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

V súlade s ustanovením §3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v platnom znení a ustanovením § 62 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v platnom znení registrovaný Používateľ udelil Prevádzkovateľovi súhlas so zasielaním noviniek, informácií, obchodných ponúk, marketingových materiálov, obchodných ponúk na sprostredkovanie finančných a realitných služieb formou elektronickej pošty resp. elektronickej komunikácie a formou telefonických hovorov od Prevádzkovateľa. Používateľ prehlasuje, že si je vedomý toho, že tento súhlas môže kedykoľvek
odvolať.

Ostatné

Zodpovednou osobou je spoločnosť NSP, s.r.o. – konateľ Ing. Miroslav Majtáz.
Pokiaľ je Používateľ prihlásený na Stránkach, dochádza k sledovaniu činnosti Používateľa na Stránkach vrátane zistenia doménového mena/servera/IP adresy počítača Používateľa, čoho si je Používateľ vedomý a s čím súhlasí.

Pokiaľ je Používateľ prihlásený v časti Stránok, ktoré sú prístupné len po registrácii a zadaní užívateľského mena a hesla (ďalej len „Registrovaný prístup“), potom sú údaje poskytnuté Používateľom použité pre identifikáciu Používateľom využívaných služieb, čoho si je Používateľ vedomý a s čím súhlasí.

Používateľ prehlasuje, že všetky poučenia, poskytnuté informácie, udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov a ich používanie ako aj akékoľvek ďalšie informácie, vyhlásenia a ním udelené oprávnenia sú platné a účinné.

V PRÍPADE, ŽE S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, OPUSTITE PROSÍM TIETO STRÁNKY A ĎALEJ ICH NEPOUŽÍVAJTE.

Informácie o ochrane osobných údajov a súboroch cookie

Spoločnosť AUREAL BA s. r. o., Sídlo: Fadruszova 9, Bratislava 841 04, IČO: 50 817 817, Spoločnosť zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  119331/B (ďalej len „BC“) je prevádzkovateľom stránok (www.miropinte.sk) (ďalej len „internetové stránky“). BC ako spracovateľ osobných údajov rešpektuje právo na ochranu súkromia a osobných údajov, ktoré internetové stránky navštívia, profily na sociálnych sieťach alebo nás kontaktujú prostredníctvom nich alebo telefonicky či e-mailom (ďalej len „užívateľ“). Spracovanie Vašich osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 679/2016 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom tohto dokumentu je informovať Vás o tom, akým spôsobom budeme spracovávať Vaše osobné údaje a súboroch cookie. Osobné údaje sú údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo napr. meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo či IP adresa.

BC získava len také osobné údaje, ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete alebo ktoré ískame prostredníctvom našich internetových stránok či sociálnych sietí alebo v rámci našej komunikácie s Vami.

Osobné údaje, ktoré spracúvame môžu byť:

a)    Identifikačné a adresné údaje (meno, priezvisko, titul, adresa)
b)    Kontaktné údaje (telefón, e-mail)
c)     Elektronické údaje (napr. IP adresa,  typ prehliadača)
d)    Ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete alebo ktoré spracúvame v súvislosti so sprostredkovanými službami alebo produktmi.

Vaše osobné údaje môžeme použiť pre nasledovné účely:

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Bez poskytnutia osobných údajov Vám však nemôžeme poskytnúť požadované služby alebo reagovať na Vaše žiadosti a pripomienky (vôbec alebo v požadovanej kvalite).

Vaše osobné údaje môžeme použiť pre nasledovné účely:

Účel spracovaniaPrávny dôvod spracovania
Poskytnutie služieb alebo produktov, o ktoré ste prejavili záujem alebo ste nás požiadaliPlnenie zmluvy, poskytovanie požadovaných služieb a produktov
Odpoveď na Vaše otázky či spracovanie Vašej žiadostiPlnenie zmluvy a náš oprávnený záujem na riadnom poskytovaním služieb a produktov a zabezpečenie spokojnosti klientov
Informovanie o našich ponukách, novinkách, udalostiach, aktualitách (napr., zaslanie newslettera či iného marketingového oznámenia)Váš predchádzajúci súhlas na účely marketingu a elektronickej komunikácie
Starostlivosť o užívateľov, zisťovanie Vašich potrieb a následné zlepšovanie našich služieb a produktovOprávnený záujem na poskytovaní služieb a produktov vedúcich k zabezpečeniu spokojnosti klientov
Oprávnený záujem na poskytovaní služieb a produktov vedúcich k zabezpečeniu spokojnosti klientovOprávnený záujem na poskytovaní služieb a produktov vedúcich k zabezpečeniu spokojnosti klientov Plnenie zmluvy, stretnutia z dôvodu uzavretia zmluvy na základe Vašej požiadavky
Na vyhodnotenie využívania našich stránok a k zlepšeniu jej obsahu, cielená reklamaOprávnený záujem pre zabezpečenie lepšieho poskytovania našich služieb a produktov.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Bez poskytnutia osobných údajov Vám však nemôžeme poskytnúť požadované služby alebo reagovať na Vaše žiadosti a pripomienky (vôbec alebo v požadovanej kvalite).

Zásady používanie súborov cookie

Pri návšteve našich webových stránok sú na Vaše zariadenie zasielané cookie, čo je drobná informácia ukladaná na pevný disk Vášho zariadenia, ktorá nám oznamuje, že sa Vaše zariadenie pripojilo na náš web. Cookie Vás však nevie priamo identifikovať. Ak nechcete cookie používať, môžete si nastaviť Váš prehliadač tak, aby cookie blokoval. Budeme spracovávať Vaše osobné údaje s ohľadom na používanie webových stránok a používame cookie, aby sme zhromažďovali dáta z našich webových stránok na tento účel a na základe nášho legitímneho záujmu pomôcť nám pochopiť, ktoré z našich stránok sú najobľúbenejšie, a kedy dochádza k najvyššej návštevnosti, rovnako ako informácie o IP adresách, odkazujúcich weboch, protokoloch činnosti aplikácií alebo chybových hláseniach, vďaka ktorým môžeme vylepšovať obsah stránok a zjednodušiť navigáciu.

BC používa Google Analytics alebo podobné nástroje na získavanie informácií o trendoch v interakciách používateľov s našimi webovými stránkami, za účelom ich administrácie a k objaveniu prípadných problémov a možností, ako stránky vylepšovať. Google Analytics používa cookie prvej strany k reportovanie činnosti návštevníkov stránok. Tieto cookies sa používajú na uchovávanie informácií, ako napríklad časových informácií o návšteve, a z ktorej stránky bol návštevník na naše stránky odkázaný. Ďalšie informácie o aplikácii Google Analytics alebo odkazy na Politiku ochrany osobných údajov spoločnosti Google a na možnosti zakázať niektoré nástroje Googlu nájdete tu: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

BC ďalej využíva externé reklamné systémy, konkrétne službu Sklik zo spoločnosti Seznam.cz, a.s. a službu Google Adwords od spoločnosti Google, a to za účelom umožnenia cielenej personalizovanej reklamy. Tieto systémy nám umožňujú ukázať návštevníkom našich internetových stránok, ktorí už prejavili záujem o naše služby, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s. a Google, tj. na iných weboch. Na zabezpečenie zobrazovania reklám na iných weboch využívajú tieto reklamné systémy súbory cookie. Ak nechcete tieto súbory cookie na tieto účely využívať, môžete sa z cielenej reklamy odhlásiť na nasledujúcich odkazoch:

https://adssettings.google.com/authenticated?hl=cs
http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby
https://napoveda.sklik.cz/personalizovana-reklama/

Návštevou nášho webu vyjadrujete svoj súhlas s tým, aby BCAS umiestnila tento typ cookie na Vaše zariadenie. Žiadne cookie pod kontrolou BC nebudú na Vaše zariadenie umiestnené bez Vášho súhlasu. Vo Vašom prehliadači si môžete zvoliť také nastavenie, ktoré umožní stiahnutie cookie len po vyzvaní k súhlasu. Ak si prajete umožniť stiahnutie len cookie od BCAS, ale už nie cookie od našich partnerov alebo dodávateľov, môžete vo Vašom prehliadači aktivovať „blokovanie cookie tretích strán“. Všeobecne sa pri použití funkcie Pomoc z menu Vášho prehliadača zobrazí návod, ako odmietnuť nové cookie a ako deaktivovať už prijaté. Podrobný návod, ako odstrániť cookie uvádzame nižšie.

Tabuľka č. 1

Deaktivácia cookie

Explorer 7, 8, 91. V menu „Nástroje“ vyberte možnost „Možnosti internetu“.
2. Potom kliknite na záložku „Ochrana osobných údajov“.
3. Pre zablokovanie všetkých cookie posuňte v rámčeku nastavení posuvník hore.
4. Vaše nastavení potvrďte „OK“.
Firefox 4.01. V hlavnej ponuke kliknite na „Firefox“ a následne na ponuku „Možnosti“.
2. Zvoľte oddiel „Súkromie“
3. V sekcií Cookie deaktivujte voľbu „Povoliť serverom nastavovať Cookie“
4. Potvrďte Vaše nastavenie
Iný prehliadačNávod na deaktiváciu a odstránenie Cookie nájdete v nápovedi príslušného prehliadača, príp. sa obráťte na výrobcu prehliadača.

Odstránenie cookie

Explorer 7, 8, 91. V menu nástroje vyberte voľbu „Zabezpečenia“ a potom kliknite na „Odstrániť históriu prechádzania“
2. Zaškrtnite zaškrtávací pole „Cookie“
3. Kliknite na tlačidlo „Delete“
Firefox 4.01. V hlavnej ponuke kliknite na „Firefox“ a následne na šípku ponuky „História“.
2. Vyberte možnosť „Vymazať nedávnu historiu“
3. Zvoľte „Všetko“ u voľby „Časové obdobie vymazávania“
4. Rozkliknite detaily kliknutím na šípku o voľbe „Podrobnosti“o Zaškrtnite pole „Cookie“ a stlačte tlačítko vymazať
Iný prehliadačNávod na deaktiváciu a odstránenie Cookie nájdete v nápovedi príslušného prehliadača, príp. sa obráťte na výrobcu prehliadača.

Odkazy

Na našom webe sa môžu nachádzať odkazy na webové stránky tretích strán, pričom podotýkame, že podmienky tohto Globálneho vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa na externé stránky nevzťahujú. Pokiaľ Vás zaujíma, ako niektorá tretia strana nakladá s Vašimi osobnými údajmi, bude nutné si vyžiadať jej vlastné Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Používanie cookie

Nasledujúce zásady obsahujú informácie o tom, ako webstránka https://www.miropinte.sk/  (BCAS) používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“, resp. „cookie“).

Webstránka https://www.miropinte.sk/   používa cookie najmä pre zlepšenie užívateľského komfortu návštevníkov a užívateľov a pre anonymný zber štatistických dát o používaní webstránky. Cookie sú miniatúrne súbory, zložené z reťazca písmen a číslic, ktoré server uloží do priečinka pre súbory vášho prehliadača, pri vstupe na internetovú stránku, alebo počas používania internetovej stránky využívajúcej túto technológiu.

Ako to funguje

Pri ďalšej návšteve webstránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač, nemôžu nám umožniť prístup na Váš pevný disk ani nemôžu nijakým spôsobom umožniť ovládanie Vášho počítača.

Využitie cookie

Súbory cookie používame najmä na nasledovné účely: 

  1. umožnenie pohybu návštevníka resp. užívateľa stránok po stránkach a využívanie ich funkcií, ako napr. prístup do zabezpečených častí webstránok https://www.miropinte.sk/ 
  2. anonymné zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívateľa stránok používajú stránky, ako napr. ktoré stránky sú navštevované najčastejšie, koľko času strávi návštevník prezeraním stránky a pod. Tieto „cookie“ sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok.
  3. anonymné zhromažďovanie technických informácií o zariadení, z ktorého je stránka navštevovaná, ako napr. informácie o type a verzii prehliadača, type a verzii operačného systému, type a verzii zariadenia z ktorého je stránka navštevovaná a pod. Tieto informácie slúžia najmä na zlepšenie užívateľské komfortu a vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok
  4. uchovávanie údajov o voľbách, výberoch a nastaveniach stránky uskutočnených návštevníkmi a užívateľmi stránok

 

Súhlas s používaním cookie

Používaním týchto webstránok udeľuje návštevník BCAS súhlas s používaním cookies. Za súhlas sa považuje aj aktivácia cookie prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača. Cookies na tejto stránke môžete kedykoľvek deaktivovať. Prosím zoberte na vedomie, že deaktivovaním cookie môže byť funkčnosť stránky obmedzená. Inštrukcie na zmenu nastavenia cookie nájdete v tabuľke č.1.

Zoznam cookies použitých našimi stránkami.

CookiePopis
cookielawinfo-checkbox-advertisementSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the „Advertisement“ category .
cookielawinfo-checkbox-analyticsTento súbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Coocie Consent a obsahuje informáciu o vašom súhlase s cookie súbormi kategórie „Analytické“.
cookielawinfo-checkbox-functionalTento súbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Coocie Consent a obsahuje informáciu o vašom súhlase s cookie súbormi kategórie „Účelové“.
cookielawinfo-checkbox-necessaryTento cookie súbor je nastavený GDPR Cookie Consent doplnkom. Obsahuje váš súhlas s cookie súbormi kategórie „Dôležité“.
cookielawinfo-checkbox-othersTento súbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Coocie Consent a obsahuje informáciu o vašom súhlase s cookie súbormi kategórie „Ostatné“.
cookielawinfo-checkbox-performanceTento súbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Coocie Consent a obsahuje informáciu o vašom súhlase s cookie súbormi kategórie „Výkonové“.
elementorThis cookie is used by the website’s WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website’s content in real-time.
viewed_cookie_policyTento súbor cookie je nastavený pluginom GDPR Cookie Consent a používame ho, aby sme vedeli, či ste s ich použitím súhlasili. Neukladajú žiadne osobné dáta.

Widgety sociálnych sietí a iných aplikácií

Na našich internetových stránkach môžeme využívať widgety sociálnych sietí (napr. Facebook, Twitter, Google +), služby RSS, Google Maps a iných aplikácií. Tieto aplikácie môžu zbierať a využívať informácie o Vašom využívaní našich stránok. Akékoľvek osobné informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom týchto aplikácií, môžu byť využívané poskytovateľmi týchto služieb. Spracovanie týchto údajov sa riadi podmienkami poskytovateľov daných aplikácií. BC nemá kontrolu ani nenesie žiadnu zodpovednosť za rozsah, spôsob a účel spracovania údajov zo strany poskytovateľov týchto aplikácií.

Odovzdávanie osobných údajov

Pokiaľ služby alebo produkty, o ktoré ste nás požiadali, poskytuje odlišná osoba od BC, môžeme takémuto poskytovateľovi služieb alebo produktov odovzdať Vaše osobné údaje. Účelom odovzdania Vašich osobných údajov je poskytnutie dopytovanej služby alebo produktu. Poskytovateľ služieb alebo produktov bude Vaše osobné údaje spracovávať nezávisle od BC ako samostatný správca.

Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu odovzdané sprostredkovateľovi, s ktorým BC uzatvorila zmluvu o spracovaní osobných údajov. Na základe oprávneného záujmu BC môžu byť Vaše osobné údaje zdieľané v rámci skupiny BC pre vnútorné administratívne účely.

BC môže ďalej Vaše osobné údaje poskytnúť orgánu verejnej moci (napr. polícia, súdy) a to v rozsahu a za podmienok všeobecne stanovených právnymi predpismi. Títo príjemcovia budú Vaše osobné údaje spracovávať nezávisle od nás.

Vaše osobné údaje nie sú spracovávané mimo územia Európskej únie.

Získavanie a spracovávanie osobných údajov detí

Pokiaľ máte menej ako 16 rokov a chcete nám prostredníctvom našich internetových stránok udeliť súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (napr. prihlásenie k odberu nášho newslettera), požiadajte prosím Vašich rodičov, opatrovníkov, či iného zákonného zástupcu o schválení takéhoto kroku a to pred tým, než nám poskytnete nejaké osobné údaje. Bez takéhoto schválenia nie ste oprávnený nám Vaše osobné údaje poskytnúť.

Zabezpečenie a doba uchovávania osobných údajov

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, náhodnej strate, zničeniu a poškodeniu, používame prísne fyzické, elektronické a administratívne bezpečnostné opatrenia.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len počas doby, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na ich účel pre spracovanie a potom na obdobie vyžadované zákonom. Osobné údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu budeme spracovávať len do doby, pokým tento súhlas odvoláte.

Iné internetové stránky

Tieto informácie neplatia pre iné internetové stránky, obchodných partnerov ani pre iné tretie strany a to ani v prípade, že by boli ich internetové stránky prepojené s našou internetovou stránkou. Nenesieme žiadnu zodpovednosť alebo záruku za ich zásady alebo spracovanie Vašich osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste si pred tým, než poskytnete svoje osobné údaje akýmkoľvek prepojeným alebo odkazovaným internetovým stránkam, preštudovali zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookie týchto stránok.

BC si vyhradzuje právo v prípade potreby tento dokument doplniť alebo upraviť, aby bol v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Odporúčame Vám toto prehlásenie pravidelne kontrolovať, aby ste boli informovaný o prípadných zmenách. Aktualizované verzie budú k dispozícii na internetových stránkach.